Ausgabenauswahl

metaphorik.de 30/2020

Schwerpunkt: 

Metaphor and Gender

Herausgeberteam – Editorial Staff – Équipe éditoriale
Anke Beger / Martin Döring / Olaf Jäkel / Katrin Mutz /
Dietmar Osthus / Claudia Polzin-Haumann / Natascha Ueckmann / Judith Visser
ISSN 1618-2006 (Internet)
ISSN 1865-0716 (Print)

toc_dl_pdf

metaphorik.de RSS feed abonnieren